ENG
 • Pozitera ile perakendeyi eş zamanlı olarak izlersiniz.
 • Pozitera ile eğitimli saha temsilcilerine sahip olursunuz.
 • Pozitera ile daha çok satarsınız.
 • Pozitera ile tüketiciye mesajınız doğru aktarılır.
 • Pozitera ile hedefleriniz için satış taahhüdünüz olur.
 • Pozitera ile 81 ilde faaliyet gücüne sahip olursunuz.
 • Pozitera ile sizin için çalışan perakende ekibiniz olur
 • Pozitera ile mağazacılar markanızla daha çok ilgilenir.
 • Pozitera ile ürünleriniz en iyi satılacağı mağazada yer alır.
 • Pozitera ile zaman kazanırsınız.
 • Pozitera ile ürün başına maliyetimizi bilirsiniz.
 • Pozitera ile karşılaştırmalı verilere sahip olursunuz.
 • Pozitera ile mağazalarda en iyi alanlarda sergilenirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) GEREĞİ III. TARAFLAR GENEL AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili; Pozitera Perakende Geliştirme Hizmetleri Tic. A.Ş.(Pozitera) olarak; Kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVVK) ve bağlı mevzuat ile bu Aydınlatma Metninin bağlı bulunduğu III. Taraflar İçin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası ve KVKK kapsamındaki diğer Politikalarımız (Politikalar) kapsamına uygun olarak, KVVK ve iş bu “Politikalar”da bildirilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak işleme şartları ve genel ilkelere uygun bir biçimde işliyor ve aktarıyoruz.

* Şirketimizle kurduğunuz ilişki düzeyinize bağlı ve buna uygun olarak aydınlatma metinleri ayrıca şu şekildedir ve bu metinlerin tamamı www.pozitera.com üzerinde KVKK Bilgilendirme sekmesinde yer almaktadır.

* Ziyaretçi Aydınlatma Metni * Tedarikçi / Alt İşveren / İş Ortağı Aydınlatma Metni * Aday Çalışan Aydınlatma Metni * KVKK kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ilgili kişi olarak tanımlamıştır. Buna göre ilgili kişinin KVKK madde 11 kapsamındaki hakları aşağıdaki gibidir.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK da öngörülen şartlar (KVKK m.7) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

* Kurul tarafından bir yöntem belirleninceye kadar yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İlgili kişi olarak detaylı bilgiler için www.pozitera.com üzerinde KVKK Bilgilendirme sekmesinde yer alan Politikalarımızı inceleyebilir ve yine bu adreste bulunan başvuru formunu kullanarak başvurabilirsiniz.

* İlgili kişi tarafından yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve belgeleri ile birlikte Pozitera’nın Dr.Hüsnü İsmet Öztürk Sok. No:18 34360 Şişli / İstanbul Türkiye adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya noter aracılığıyla veya kvkk@pozitera.com adresine göndermesi gerekmektedir.

* İlgili Kişinin Haklarını Kullanmasına Dair Diğer Detaylar; İşleme Amaçları, Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması ile ilgili Esaslar, Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız başta tüm detaylara ve “Politikalar”a www.pozitera.com üzerinde KVKK Bilgilendirme sekmesinde mevcuttur.